AR - Arabe | عربي

?

J

- 2 mots(s)

jabane

جبان

peur

jism

جسم

corps

K

- 9 mots(s)

kanoun

kawa

khaouf

خوف

peur

khariteya

khatar

خطر

danger

khayma

khobz

khounsori

khounsoriya