FA - Persan | فارسى

?

R

- 7 mots(s)

rade marz

radi

00:00 / 00:05
ردی radi
Locuteur : Amir Moghani
ردی

refus

radi gerefta

rafiq

00:00 / 00:05
رفیق rafiq
Loucteur : Amir Moghani
رفیق

pote

rah

restrant

ristourant

00:00 / 00:07
ریستورانت ristourant
Locuteur : Amir Moghani
ریستورانت

restaurant

S

- 17 mots(s)

saf

safar

sak

sakht

00:00 / 00:05
سخت sakht
Locuteur : Amir Moghani
سخت

difficile
difficultés

salamati

00:00 / 00:06
سلامتی salamati
Locuteur : Amir Moghani
سلامتی

santé

salibe sorkh

salon qazakhori

00:00 / 00:06
سالن غذاخوری salon qazakhori
Locuteur : Amir Moghani
سالن غذاخوری

salle à manger

sarak

00:00 / 00:05
سرک sarak
Locuteur : Amir Moghani
سرک

dehors
rue
tente

sazman

00:00 / 00:06
سازمان sazman
Locuteur : Amir Moghani
سازمان

association
institution

sehat

00:00 / 00:05
صحت sehat
Locuteur : Amir Moghani
صحت

exactitude
santé

shafa khana

shans

shekanja

shikar

siyah

soshyal

00:00 / 00:04
سوشیال soshyal
Locuteur : Amir Moghani
سوشیال

assistant.e social.e

sosyal

00:00 / 00:06
سوسیال sosyal
Locuteur : Amir Moghani
سوسیال

assistant.e social.e