FA - Persan | فارسى

?

J

- 7 mots(s)

jaa

jadah

jam kardan

jangal

jantiry

جنتری

calendrier
date

jawab rad gerefta

jaye nan khordan

le lieu où on mange

K

- 30 mots(s)

kafsh

kaiss

kalas

kamp

کَمپ

camp

kamp basta

kamp baste

kampal

kampe baz

kamyon

camion

kart

kart-e dah sala

kart-e eqamat

kart-e mowaqat

kart-e tchahar sala

kashti

kelas faransawi

kelas zaban

khak separi

khana

khanevada

خانواده

famille

kharab kardan

khatar

khayma

khiaban

khoshunat

kif

kisa khab

komak

kopi

kottah